La pesca amb rall en l’àmbit de la Comunitat Valenciana, encara que no ha desaparegut, segueix una tendència cap a la desaparició absoluta motivada, d'una banda, per l’avançada edat de la gent que la practica i, d’una altra, per la situació actual d’incongruència legal i administrativa a l’hora d’interpretar l’activitat.

    En aquest sentit, i atès que els valencians ens trobem amb l'obligació de tractar de recuperar i, a més a més, de no deixar perdre el nostre patrimoni cultural, etnogràfic i d’identitat pròpia, se’ns planteja la necessitat d’establir un òrgan que, mitjançant la unió de forces, consolide l'espai que realment correspon a l’activitat de la pesca amb rall dins l’àmbit de la Comunitat Valenciana. 

 

Amb la denominació d’Associació de Pescadors amb Rall de la Comunitat Valenciana, d’ara endavant APARCOVA, es constitueix una associació sense ànim de lucre, amb personalitat jurídica i plena capacitat per a desenvolupar la seua finalitat principal, que fonamentalment és la recuperació i la promoció de la pesca amb rall al conjunt de la Comunitat Valenciana. L’Associació es regirà per aquests estatuts, el reglament de règim intern que es dicte i els acords dels òrgans de govern, i també per la Constitució Espanyola de 1978, la Llei Orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d’associació, i el Decret 1.440/

1965, de 20 de maig.
 

Després de molts anys d'incomprensió, furtivisme forçat i denúncies, la Conselleria va donar permís a un nou decret per poder pescar amb el Rall. data que sempre la recordarem, el 26 de Maig del 2011 i principalment complint 3 requisits:

1. Estar empadronat a la Comunitat Valenciana

2. Ser major de 16 anys

3. Pertanyer a una associació on l'objectiu principal siga la conservació de les arts tradicionals de pesca.

 

APARCOVA té com a finalitat principal la recuperació i manteniment de la cultura amb els nostres avantpassats com és la pesca amb rall en el marc de la Comunitat Valenciana i així poder continuar fent ús transmitint als nostres fills l'herència de la nostra terra.

 

 

Benvingut a l'Associació de Pesca amb Rall de la Comunitat Valenciana APARCOVA